TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỦ NHIỆM KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. PGS.TS. NGUYỄN THÀNH QUANG                  TRƯỞNG KHOA

           - Phụ trách công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đối ngoại, phân công lao động, trang Website của Khoa;

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Toán;

- Ủy viên BCH Hội Toán học Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Toán học Nghệ An.

- Phụ trách công tác đào tạo sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ);

- Phụ trách công tác xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học;

- Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của đơn vị.

- Phụ trách công tác hợp tác quốc gia và quốc tế về nghiên cứu khoa học và đào tạo;

 

 

2. GS.TS. NGUYỄN VĂN QUẢNG                       PHÓ TRƯỞNG KHOA

- Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Trường

- Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Khoa;

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn;

- Phụ trách công tác xây dựng chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng, ngành Xác suất thống kê và ứng dụng;

- Phụ trách công tác xây dựng chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao;

- Phụ trách công tác biên soạn và xuất bản giáo trình, tài liệu.

 

3. PGS. TS. KIỀU PHƯƠNG CHI                            PHÓ TRƯỞNG KHOA

- Phụ trách công tác đào tạo đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học;

- Phụ trách công tác nghiệp vụ sư phạm và thi Olympic toán sinh viên;

- Phụ trách công tác quản lý sinh viên, học viên;

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng đào tạo và thanh tra giáo dục của khoa;

- Phụ trách công tác ra đề thi học phần và câu hỏi thi trắc nghiệm.

- Phụ trách công tác đời sống, cơ sở vật chất;

 

 

II. PHÂN CÔNG TRỰC TUẦN

1. PGS.TS. NGUYỄN THÀNH QUANG                 TRỰC THỨ 2 VÀ THỨ 6

2. PGS.TS. NGUYỄN VĂN QUẢNG                      TRỰC THỨ 3 VÀ CHIỀU THỨ 5

3. TS. KIỀU PHƯƠNG CHI                                     TRỰC THỨ 4 VÀ SÁNG THỨ 5

 

                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                NGUYỄN THÀNH QUANG