ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

 

Tác giả luận văn:

Khoá ….. ….  Khoa Toán – Trường Đại học Vinh

Chuyên ngành:

Mã số:

Người hướng dẫn khoa học:

Tên đề tài luận văn:

 

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

II. DỰ KIẾN CÁC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

III. DỰ KIẾN CẤU TRÚC LUẬN VĂN

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Một số quy định:

          - Tên tác giả, Năm xuất bản, Tên sách hoặc tên bài báo (in nghiêng), Tên nhà xuất bản hoặc tên tạp chí công bố, Nơi xuất bản.

- Phần tài liệu tham khảo tiếng Việt xếp thứ tự A,B,C … theo tên tác giả.

- Phần tài liệu tham khảo tiếng Anh xếp thứ tự A,B,C … theo họ tác giả.

          - Thứ tự viết tài liệu tham khảo: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp

(Tham khảo ví dụ trình bày dưới đây)

 

Tài Liệu Tham Khảo

 

TIẾNG VIỆT

[1]

Phạm Huy Điển (2002),Tính toán, lập trình và giảng dạy toán học trên MAPLE, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[2]

Mai Công Mãn (2000),Sử dụng Maple trong giảng dạy môn hình học phẳng, Luận văn Thạc sĩ Toán học, Viện Toán học, Hà Nội.

 

 

[6]

 

 

TIẾNG ANH

[7]

D. M. Burton (2002),Elementary Number Theory, Tata McGraw-Hill Company Limited,New Delhi.

[8]

S. G. Telang,Number Theory,Tata McGraw-Hill Company Limited,New Delhi.