TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      KHOA SP TOÁN HỌC                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                                                               Nghệ An, ngày 01 tháng 08 năm 2016       

 

CỤ THỂ HÓA CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC

 

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của cán bộ quản lý cấp Khoa do Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định, Khoa Sư phạm Toán học cụ thể hóa các chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý của Khoa như sau:

 

1. Ban chủ nhiệm khoa

Ban chủ nhiệm khoa gồm 01 trưởng khoa và 02 phó khoa. BCN Khoa điều hành tất cả các hoạt động hành chính và chuyên môn (đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý học viên và sinh viên; xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất và đời sống; hợp tác và đối ngoại). Việc phân công cụ thể các nhiệm vụ quản lý của Ban chủ nhiệm Khoa đã được báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Nhà trường, các bộ phận có liên quan trong và ngoài khoa tại Trường Đại học Vinh, thông báo công khai cho giảng viên, sinh viên, học viên và dăng tải trên Website của Khoa.

- Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường, kế hoạch năm học của khoa, BCN Khoa xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc cho từng tuần, từng tháng, từng năm học, từng nhiệm kỳ. Các kế hoạch công tác là cụ thể, có sự phân công người thực hiện rõ ràng cho từng loại công việc. Các công việc cụ thể được thông báo công khai trên các bảng kế hoạch công tác tuần và Website của Khoa, để cán bộ và sinh viên theo dõi, xử lý, thực hiện.

- BCN đã phân công các thành viên trực hàng ngày (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật nếu có) để theo dõi, kiểm tra, quản lý toàn diện các hoạt động dạy học, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thi và chấm thi, quản lý sinh viên và các hoạt động chuyên môn khác.

- Nguyên tăc làm việc của BCN Khoa: Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công; đoàn kết, dân chủ, bàn bạc, phản biện, lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau.

2. Trưởng bộ môn

* Khoa có 5 bộ môn: Giải tích, Đại số, Hình học, Phương pháp giảng dạy Toán, Xác suất - Thống kê và Toán ứng dụng. Các bộ môn chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn giảng dạy, bao gồm xây dựng chương trình môn học, bố trí giảng viên giảng dạy, ra đề thi, coi thi, chấm thi. Các trưởng bộ môn chịu trách nhiệm quản lý về các mặt chuyên môn đối với các hoạt động đào tạo của bộ môn phụ trách.

- Nhiệm vụ chính của các bộ môn Giải tích, Đại số, Hình học và Xác suất - Thống kê và Toán ứng dụng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở, cơ bản và chuyên sâu cũng như ứng dụng của toán học thông qua các học phần: Giải tích cơ sở, Giải tích hàm, Độ đo tích phân, Giải tích phức, Đại số Đại cương, Lý thuyết số, Đại số hiện đại, Xác suất thống kê, Toán rời rạc, Tôpô đại cương, Hình học vi phân...

- Nhiệm vụ chính của Bộ môn PPGD Toán là cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về khoa học giáo dục và sư phạm và trực tiếp giảng dạy các học phần có nội dung liên quan đến giảng dạy toán học ở nhà trường THPT như: Lôgic toán, Đại số sơ cấp và Giải tích cổ điển, Hình học và Lịch sử toán học, Thống kê xã hội học, Thực hành phương pháp giảng dạy bộ môn, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán... Bộ môn này còn phụ trách các công tác tập giảng, thao giảng, dạy mẫu, dạy thử, hội thi nghiệp vụ sư phạm; mời chuyên gia, giáo viên giỏi của các trường THPT về trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; tổ chức làm đồ dùng dạy học cho sinh viên sư phạm ngành toán học, kiểm tra thực tập sư phạm.

3. Ban nghiệp vụ sư phạm Khoa

* Ban nghiệp vụ sư phạm của Khoa gồm các giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy bồi dưỡng giáo viên toán và am hiểu sâu sắc toán học phổ thông, các giảng viên của bộ môn PPGD, Bí thư liên chi đoàn Khoa, các trợ lý của Khoa. Ban này có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức và thực hiện các hoạt động về nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường. Một phó trưởng khoa là trưởng ban, trưởng bộ môn PPGD là phó ban trực Ban nghiệp vụ sư phạm cấp khoa.

4. Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa

* Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa Toán học gồm các cán bộ trong Ban chủ nhiệm Khoa, trợ lý đào tạo và các giảng viên có chức danh PGS hoặc học vị TS. Trưởng Khoa kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa. Phó trưởng khoa là uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường có trách nhiệm thông báo và phản ánh đầy đủ và kịp thời mọi thông tin về đào tạo và khoa học từ trường xuống khoa và từ khoa lên Hội đồng KH và ĐT cấp trường.

Hội đồng Khoa học & Đào tạo của Khoa là trung tâm chỉ đạo và tư vấn các hoạt động về: biên soạn khung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; tuyển dụng giảng viên; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới nội dung và chương trình đào tạo; hợp tác quốc gia và quốc tế; mở mã ngành đào tạo mới; mở ra các hướng nghiên mới; tổ chức biên soạn và nghiệm thu giáo trình và tài liệu; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; tổ chức các xêmina, hội nghị và hội thảo khoa học; tư vấn, đánh giá các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ trước khi trình Trường làm các thủ tục bảo vệ…

5. Trợ lý đào tạo

- Trợ lý Đào tạo có nhiệm vụ giúp trưởng khoa điều hành về mặt công tác đào tạo như: Theo dõi và tổ chức thực hiện kế hoạch thời gian đào tạo; Lập thời khoá biểu giảng dạy; Theo dõi lịch thi và tổ chức thi các học phần; Theo dõi việc thực hiện chương trình khung đào tạo; Tổ chức đánh phách và cắt phách bài thi tại Trung tâm Đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà trường; Cập nhật và lưu trữ và theo dõi việc thực hiện các văn bản và quy định trong đào tạo; Đề nghị mở hoặc xoá các lớp học phần trong 3 học kỳ (2 kỳ chính và 1 kỳ hè) của năm học; Quản lý hồ sơ đào tạo; Lưu giữ các văn bản, quy định, quy chế, chương trình khung đào tạo bằng các văn bản cứng và file mềm trên mạng và máy tính.

6. Trợ lý Quản lý học viên và sinh viên

- Trợ lý Quản lý học viên - sinh viên quản lý công tác tư tưởng chính trị và theo dõi, đánh giá sự phấn đấu rèn luyện của sinh viên và học viên; Phối hợp với Đảng uỷ Khoa, Ban chủ nhiệm Khoa, Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn, Ban Chấp hành Liên Chi hội chỉ đạo và tổ chức đại hội các lớp và đại hội chi đoàn đầu năm học, để bầu ra ban cán sự của lớp và bầu ban chấp hành của chi đoàn; Phối hợp với tập thể lớp, chi đoàn xếp điểm rèn luyện trong từng học kỳ và từng năm học cũng như cả khoá học cho mỗi sinh viên, trình Trưởng khoa ký duyệt; Theo dõi hồ sơ vắng thi học phần có lý do hoặc không có lý do chính đáng và biên bản xử lý vi phạm kỷ luật trong thi cử của sinh viên, học viên; Tham mưu cho Hội đồng Khoa xét khen thưởng và tài trợ học bổng cho sinh viên và học viên; Tham mưu cho Hội đồng Khoa đề nghị mức kỷ luật khi sinh viên, học viên vi phạm với Hội đồng Nhà trường; Là đầu mối cùng với Ban chủ nhiệm Khoa, Liên chi đoàn thanh niên, Liên Chi Hội sinh viên thăm hỏi, giúp đỡ, tháo gỡ cho các sinh viên và học viên, nghiên cứu sinh khi gặp phải khó khăn trong học tập, rèn luyện, đời sống, tư tưởng, sinh hoạt, đau ốm, tai nạn rủi ro, hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Cung cáp hồ sơ và cho đánh giá với Đảng ủy Khoa, Chi bộ học viên và sinh viên xét cử sinh viên và học viên học tập tìm hiểu về Đảng và xét kết nạp Đảng;

7. Cán bộ văn phòng khoa

* Cán bộ văn phòng khoa: Phụ trách công tác văn thư, văn phòng phẩm; chuẩn bị giấy thi, giấy nháp, danh sách phòng thi; nhập điểm thi, bảo quản hồ sơ điểm học của sinh viên trên máy tính và số điểm lưu; lưu giữ bài thi, đề thi, đáp án, thang điểm đã qua sử dụng.

8. Cố vấn học tập của Khoa

* Cố vấn học tập của Khoa: Giới thiệu chương trình khung đào tạo cho sinh viên; Tư vấn và giải thích cấu trúc chương trình và mối quan hệ giữa các học phần trong một khung chương trình đào tạo; Tư vấn và giúp đỡ sinh viên xây dựng kế hoạch học tập trong từng học kỳ hoặc cả năm học; Hướng dẫn cho sinh viên sử dụng và khai thác các phần mềm quản lý đào tạo; Là đầu mối giúp đỡ tháo gỡ cho sinh viên khi gặp phải khó khăn trong học tập với Ban chủ nhiệm Khoa, Trợ lý Đào tạo, Phòng Đào tạo. Cố vấn học tập làm việc với sinh viên bằng các kênh: Gặp gỡ trực tiếp tại văn phòng Khoa theo lịch trực tuần, E-mail, Điện thoại, Gửi giấy đề nghị hoặc phản ánh qua hộp thư của Khoa, để giải đáp các vướng mắc của sinh viên trong học tập.

9. Ban điều hành Website của Khoa

            - Trưởng Khoa là Trưởng Ban biên tập, chịu trách nhiệm nội dung công bố;

            - 01 Phó ban trực tập hợp, kiểm tra các thông tin đưa lên Website;

            - 01 Phó ban theo dõi và phân công viết tin để đưa lên Website;

            - 01 ủy viên giúp việc cho ban điều hành Website

            - 01 phụ trách kỹ thuật.

                                                                               

                                                                                                         TRƯỞNG KHOA

  

                                                                                            PGS.TS. Nguyễn Thành Quang