1. Khoa tổ chức hội nghị dân chủ các lớp sinh viên năm học 2016 – 2017 theo kế hoạch số 02/KH-ĐHV ngày 11/01/2017.


2. Hoàn thành công tác coi thi và chấm thi học kỳ 1 trước ngày 28/02/2017. Các học phần đã thi cần khẩn trương dọc phách và chấm thi trước ngày 28/1/2017. 

3. Triển khai kế hoạch số 55/KH-ĐHV về lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 2.

4. Giảng viên kê khai giờ dạy và hoạt động chuyên môn trên website của trường.

5. Hoàn thành bản dự thảo Đề án Đào tạo chất lượng cao trước ngày 12/02/2017