Xem Thông báo mua BHYT.

Xem Danh sách Lưu học sinh K53,54,55,56 chưa đăng ký mua BHYT đợt 6 tháng cuối năm.

Xem Danh sách Sinh viên chính quy K52,53,54,55,56 chưa đăng ký mua BHYT 6 tháng cuối năm.