TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỦ NHIỆM KHOA

NĂM HỌC 2014 - 2015 

 

  1. PGS.TS. NGUYỄN THÀNH QUANG                  TRƯỞNG KHOA

-        Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Toán;

-        Phụ trách công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đối ngoại, phân công lao động, trang Website của Khoa;

-        Phụ trách công tác đào tạo sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ);

-        Phụ trách công tác xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học;

-        Chủ trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của đơn vị.

-      Phụ trách công tác bồi dưỡng cử nhân tài năng;

 

 2. GS.TS. NGUYỄN VĂN QUẢNG                         PHÓ TRƯỞNG KHOA

-     Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo;

-     Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn;

-     Phụ trách công tác đào tạo ngành Toán ứng dụng;

-     Phụ trách công tác hợp tác quốc tế;

-     Phụ trách công tác biên soạn giáo trình, tài liệu.

 

  3. TS. KIỀU PHƯƠNG CHI                                    PHÓ TRƯỞNG KHOA

-     Phụ trách công tác đào tạo đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học;

-     Phụ trách công tác nghiệp vụ sư phạm và thi Olympic toán sinh viên;

-     Phụ trách công tác quản lý sinh viên, học viên;

-     Phụ trách công tác đời sống, cơ sở vật chất;

-     Phụ trách công tác kiểm định chất lượng đào tạo và thanh tra giáo dục của khoa.

 

PHÂN CÔNG TRỰC TUẦN

 

    1. PGS.TS. NGUYỄN THÀNH QUANG                   TRỰC THỨ 2 VÀ THỨ 6.

    2. GS.TS. NGUYỄN VĂN QUẢNG                         TRỰC THỨ 3 VÀ CHIỀU THỨ 5.

    3. TS. KIỀU PHƯƠNG CHI                                    TRỰC THỨ 4 VÀ SÁNG THỨ 5.

 

 

 

 

 

TRƯỞNG KHOA

                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                             PGS.TS  NGUYỄN THÀNH QUANG