Trang Top 10 Lists Now vừa bầu chọn ra danh sách 10 nhà toán học vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Trong đó, có 3 người mang Quốc tịch Đức.


1. Leonhard Euler (Thụy Sĩ, năm sinh/năm mất: 1704-1783).


2. Carl Friedrich Gauss (Đức, năm sinh/năm mất: 1777-1855).


3. Euclid (Hy Lạp, sống vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên).


4. Isaac Newton (Anh, năm sinh/năm mất: 1643-1727).


5. Wilhelm Leibniz (Đức, năm sinh/năm mất: 1646-1716).


6. Archimedes (Hy Lạp, năm sinh/năm mất: khoảng năm 287-212 trước Công Nguyên).


7. Jules Henri Poincare (Pháp, năm sinh/năm mất: 1854-1912).


8. Rene Descartes (Pháp, năm sinh/năm mất: 1596-1650).


9. Georg Friedrich Bernhard Riemann (Đức, năm sinh/năm mất: 1826-1866).


10. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (Iraq, năm sinh/năm mất: khoảng năm 780-khoảng năm 850).

Theo Dân Việt