Trong các ngày 16-17/03/2016, Nghiên cứu sinh Phan Đức Tuấn, chuyên ngành Đại số Lý thuyết số đã báo cáo nội dung luận án tại Tổ bộ môn Đại số. Buổi seminar đã thu hút đông đảo CBGD, các NCS và học viên của Tổ Đại số tham gia.

Sau đây là một số hình ảnh của các buổi Seminar: