Xeminar Bộ môn Giải tích
Tiêu đề: Xây dựng đề cương môn học “Toán cho các nhà kinh tế”
Thời gian: Từ 13h30 – 17h00, thứ 3, ngày 07/03/2017
Địa điểm: Phòng A1.202

Người phụ trách: Th.s Đậu Hồng Quân

Nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới chương trình theo chương trình CDIO và tạo

điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy của sinh viên nhóm ngành Kinh tế, tổ bộ

môn Giải tích tổ chức xeminar thảo luận nội dung đề cương học phần “Toán cho

các nhà kinh tế”.