Lịch Seminar " Xác suất-Thống kê "

- Tên seminar: Biến ngẫu nhiên trên không gian metric

- Thời gian: Từ 13 giờ 30, thứ Sáu, ngày 13 tháng 01 năm 2017

- Địa điểm:

- Người trình bày: NCS Phạm Trí Nguyễn

- Đơn vị: Khoa SP Toán học