LCĐ Khoa SP Toán học xin giới thiệu kỷ yếu Hội nghị tổng kết SV NCKH, năm học 2014-2015 để các học viên, sinh viên và những người quan tâm biết nội dung của hội nghị và các báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị.  

KyYeu_152304000731.pdf