Kỷ yếu Hội nghị tổng kết SV NCKH - Khoa SP Toán học, năm học 2014-2015