Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh


KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Mathematics Pedagogy

1. Triển khai đào tạo:

- Bậc đại học cho các ngành: Cử nhân Sư phạm Toán học, Cử nhân Toán học, Cử nhân Toán ứng dụng

- Bậc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) cho các chuyên ngành: Toán Giải tích, Đại số và Lý thuyết số, Hình học và Topo, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học.

2. Giảng dạy các học phần toán bậc đại học và sau đại học cho các khoa đào tạo của Nhà trường; tham gia giảng dạy môn toán cho Trường THPT Chuyên, Đại học Vinh, tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên toán của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác: Nghiệp vụ sư phạm, Thực tập chuyên môn cho người học.

4. Nghiên cứu toán học cơ bản, toán ứng dụng, lý luận và phương pháp dạy học bộ môn toán.

5. Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa môn toán phổ thông khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ