Bài viết này của PGS.TS. Nguyễn Thành Quang sẽ giới thiệu về việc biên soạn chương trình giáo dục đại học ngành sư phạm toán học theo hệ thống tín chỉ và chỉ ra các kết quả bước đầu của việc thực hiện phương thức đào tạo mới này tại khoa Toán học - Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở đó, đưa ra một số kiến nghị và giải pháp về đổi mới phương pháp dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Vào liên kết sau đây để tải về toàn văn bài viết:

Motsogiaiphap_131001194317.pdf