Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Toán học, bao gồm: Giải tích, Đại số, Xác suất - Thống kê và Toán ứng dụng;

§  Có kiến thức chuyên sâu về một trong các chuyên ngành Toán - Tin học ứng dụng, Toán tài chính, Toán kinh tế và Thống kê toán học;

§  Có kiến thức tin học ít nhất tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Có khả năng tư duy lôgic, tư duy thuật toán; có phương pháp tiếp cận các vấn đề thực tiễn mới nảy sinh một cách khoa học;

§  Có khả năng sử dụng các công cụ và phương pháp Toán học để giải quyết những bài toán đặt ra trong thực tiễn sản xuất và đời sống;

§  Có khả năng thuật toán hóa để giải quyết các bài toán trong thực tế;

§  Có phương pháp nghiên cứu khoa học ngành Toán ứng dụng;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân; thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong làm việc cẩn thận, nghiêm túc, khoa học, chính xác;

§  Có ý thức tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ về chuyên môn và nghiệp vụ;

§  Có ý thức xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh và cách ứng xử chuẩn mực, có tinh thần và thái độ hợp tác trong công việc.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Nghiên cứu về lĩnh vực Toán ứng dụng hoặc Công nghệ Thông tin tại các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng;

§  Làm việc trong các lĩnh vực về đảm bảo cơ sở Toán học cho Tin học, Toán kinh tế, Toán tài chính và Thống kê;

§  Sử dụng công cụ toán học hỗ trợ các quyết định và xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh tại các cơ quan quản lí nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp;

§  Giảng dạy môn Toán hoặc Tin học ứng dụng ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);

§  Có khả năng lập nghiệp và chuyển đổi nghề nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) các chuyên ngành Toán tương ứng;

§  Học văn bằng hai về ngành phù hợp.