Thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ (TS) của Trường Đại học Vinh, Nhà trường triệu tập các nghiên cứu sinh (NCS) khóa 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (trừ các NCS đã bảo vệ luận án các cấp) của Trường để báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo TS theo các nội dung như sau:

1. NCS làm việc với hội đồng khoa học và đào tạo của các ngành theo lịch của các Khoa, chuyên ngành.

2. Các NCS báo cáo tiến độ và kế hoạc thực hiện chương trình đào tạo TS bằng văn bản

- Nội dung báo cáo gồm:

  + Những công việc đã thực hiện trong chương trình đào tạo TS tính đến ngày 30/5/2015.

  + Kế hoạch thực hiện các công việc trong thời gian tới (Nội dung công việc, thời gian hoàn thành,…)

  + Những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo TS.

- Thời hạn nộp báo cáo:

Nội dung báo cáo phải được cán bộ hướng dẫn của NCS thông qua và NCS nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học trước ngày 06/06/2015 bằng đường văn bản. Phòng không nhận báo cáo qua đường bưu điện hoặc từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

3. Đóng học phí và kinh phí đào tạo

NSC khi đến tập trung đồng thời hoàn thành việc đóng học phí và kinh phí đào tạo còn thiếu đến thời điểm tập trung. Sau khi đóng học phí, kinh phí đào tạo NCS trình hóa đơn để Phòng Đào tạo Sau Đại học kiểm tra.

4. Thời gian và địa điểm tập trung

08h00, thứ 7, ngày 06/06/2015 tại phòng họp, tầng 1 nhà Ao, 128 đường Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An