Khung chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ngành Toán, Trường Đại học Vinh:

1. Ngành: Sư phạm Toán học:

SP_Toan_hoc_132208130938.pdf

2. Ngành: Toán ứng dụng

Toan_Ung_dung_132208131021.pdf

3. Ngành: Toán học

Toan_hoc_132208131043.pdf