Tên đề tài luận án: Đạo hàm Lie của dòng và liên thông

Họ và tên NCSBùi Cao Vân

Ngành khoa học của luận án: Hình học và Tôpô

Mã số: 62. 46. 01. 05

File đính kèm: luan_an_bui_cao_van.rar