DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐĂNG KÝ HỌC MÔN HỌC

 Một số vấn đề về lịch sử và triết học của Toán học

Thời lượng: 3 tín chỉ

Loại môn học: Môn học chung bắt buộc cho các NCS chuyên ngành toán

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thành Quang

Hình thức học: Tập trung tại Trường Đại học Vinh

Thời gian dự kiến: Từ ngày 12/ 04/2017 đến 17/ 04/2017

Danh sách kèm theo:

thong_tin_ve_mon_hoc_chung_cho_ncs_toan.doc