Đảng ủy Bộ phận

Kiều Phương Chi
Nguyễn Chiến Thắng
Nguyễn Thị Hồng Loan
Phạm Xuân Chung
Thiều Đình Phong